RoelKlaassenPraktijk-7

 

Algemene Informatie

 • Ik ben een GZ-haptotherapeut en geregistreerd bij de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) met registratienummer 178. Als GZ-haptotherapeut voldoe ik aan de eisen van de VVH met betrekking tot onder andere: (voor)opleiding, bij-/nascholing, inrichtingseisen, privacyeisen, dossier en klachtenregeling en tuchtrecht. Voor verdere informatie verwijs ik naar de website van de VVH
 • Tarieven worden vooraf bekend gemaakt.
 • Behandelingen vinden plaats op afspraak.
 • Zittingen die niet tenminste 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.
 • Haptotherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars in verschillende pakketten (deels) vergoed. Vergoeding valt onder de verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • Voor een overzicht van vergoedingen haptotherapie door zorgverzekeraars klik hier.

Openingstijden

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur geopend.

Tarieven

Met betrekking tot het jaar 2024 gelden de volgende tarieven: 

 Zitting Haptotherapie  € 127,00
 Zitting Haptotherapie (kort)  € 63,50

Inzake de tarieven geldend voor Coachingen en Trainingen, graag contact opnemen via de website van Klaassen & Co voor een op maat gemaakte offerte.

Betalingsvoorwaarden

 • De door de GZ-Haptotherapeut aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 • Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichting te voldoen. De GZ-Haptotherapeut zal op die rente aanspraak maken indien de cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichting heeft voldaan.
 • Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de Haptotherapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 • Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de cliënt.

Privacy en AVG

 • Persoonsgegevens worden opgeslagen in Intramed Online ten behoeve van de (financiële)administratie en het opstellen van het cliëntendossier.
 • Het is de wettelijke plicht (WGBO) van de GZ-Haptotherapeut om een dossier aan te leggen. Persoonsgegevens en medische gegevens dienen voor dit cliëntendossier te worden opgeslagen. Dit dossier bevat aantekeningen over de gezondheidssituatie en gegevens/verslagen met betrekking tot de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die de therapeut, na expliciete mondelinge toestemming, opvraagt bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
 • De therapeut is als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Echter, ook na deze wettelijke bewaartermijn zal de therapeut het cliëntendossier bewaren. Mocht er in de toekomst opnieuw behandeling plaatsvinden, kan dit van grote toegevoegde waarde zijn.
 • De persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor het versturen van nieuwsbrieven of andere vormen van informatievoorziening vanuit Roel Klaassen Haptotherapie.

Inzake de Privacyverklaring van Roel Klaassen Haptotherapie, klik hier.