Praktijk.jpg

 

Algemene Informatie

  • Ik ben een GZ-haptotherapeut en geregistreerd bij de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) met registratienummer 178. Als GZ-haptotherapeut voldoe ik aan de eisen van de VVH met betrekking tot onder andere: (voor)opleiding, bij-/nascholing, inrichtingseisen, privacyeisen, dossier en klachtenregeling en tuchtrecht. Voor verdere informatie verwijs ik naar de website van de VVH. 
  • Tarieven worden vooraf bekend gemaakt.
  • Behandelingen vinden plaats op afspraak.
  • Zittingen die niet tenminste 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.
  • Haptotherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars in verschillende pakketten vergoed, maar alleen bij behandeling door een geregistreerde GZ-Haptotherapeut. Vergoeding valt onder de verantwoordelijkheid van de cliënt (Klik hier voor een overzicht van vergoedingen haptotherapie door zorgverzekeraars).

Openingstijden

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur geopend.

Tarieven

Met betrekking tot het jaar 2018 gelden de volgende tarieven: 

 Zitting Haptotherapie  € 109,50
 Zitting Haptotherapie (kort)  € 54,25

Inzake de tarieven geldend voor Coachingen en Trainingen, graag contact opnemen via de website van Klaassen & Co voor een op maat gemaakte offerte.

Betalingsvoorwaarden

  1. De door de haptotherapeut aan een patiënt/cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuur datum te worden voldaan.
  2. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de patiënt of cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt of cliënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichting te voldoen. De GZ-haptotherapeut zal op die rente aanspraak maken indien de patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichting heeft voldaan.
  3. Indien de patiënt of cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de haptotherapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
  4. Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,- excl. btw.